"کار آفرین کسی است که خطر واقع بینانه را می پذیرد زیرا می خواهد که موفق شود"